Rapport onderzoeksraad: gezondheid omwonenden van industrie zou beter beschermd moeten worden

Bron: onderzoeksraad.nl

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onderzoek gedaan naar de bescherming van burgers tegen industriële uitstoot in Nederland en hoe omwonenden worden beschermd tegen de risico’s van soms jarenlange industriële uitstoot. Uit het onderzoek blijkt dat de gezondheid van omwonenden van industrie betere bescherming verdient door bedrijven, lokale overheden en omgevingsdiensten. De onderzochte bedrijven – Tata Steel, Chemours en Asfaltfabriek Nijmegen – nemen doorgaans weinig initiatief om hun uitstoot te beperken, en er is een gebrek aan kennis, capaciteit en gevoel van urgentie bij overheden. Dit leidt tot wantrouwen bij omwonenden. De Onderzoeksraad beveelt aan om wet- en regelgeving beter te benutten en gezondheidsrisico’s systematisch te toetsen en een compleet beeld te hebben van de uitstoot.

De onderzoeksraad heeft acht aanbevelingen gedaan aan overheden en andere actoren, deze worden hieronder kort samengevat (lees de volledige aanbevelingen in de bron bovenaan de pagina):

  • Bedrijven moeten hun wettelijke plicht en maatschappelijke verantwoordelijkheid nakomen om de gezondheid van omwonenden te beschermen.
  • Overheden moeten zorgen voor inzicht in de emissies van bedrijven en een inschatting van de gezondheidsrisico’s per stof.
  • Bedrijven moeten proactief communiceren over incidenten, zorgen en klachten en het systeem volledig benutten om de gezondheid van omwonenden te beschermen.
  • De overheid moet de ontwikkeling van kennis over gezondheidseffecten en -risico’s van uitgestoten stoffen stimuleren en het voorzorgsprincipe zwaarder wegen bij vergunningverlening.
  • Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu moet onderzoek doen naar hoe omgevingsdiensten kunnen beschikken over kennis van gezondheidseffecten en -risico’s van uitgestoten stoffen.

Shopping Cart