FAQ

Deze pagina geeft een overzicht van alle 'Veelgestelde Vragen'.
This page provides an overview of all 'Frequently Asked Questions'.

De vragen staan onderstaand opgesomd, voor installatie kunt u op de vragen klikken voor antwoord..

Voor uitgebreide Nederlandse instructies om je AeroCount fijnstofdetector te installeren, inclusief bijbehorende veelgestelde vragen: ga naar de instructie pagina.

Algemeen

Algemene voorwaarden & privacybeleid zijn te vinden aan de onderkant van de pagina.

Bestellen/verzenden

  • IDEAL
  • Mislukte betaling? Contacteer onze klantenservice, we sturen u een nieuwe betalingslink per e-mail toe.
  • Verzending bij voorraad 2 werkdagen.
  • Gratis verzending binnen NL met PostNL.
  • Bestelling eenvoudig traceren met uw track & trace code dat u per e-mail heeft ontvangen op PostNL.
  • Bestelling na 4 werkdagen na verzending niet binnen? Contact ons via e-mail, telefoon of Whatsapp.

U kunt ook de zoekfunctie gebruiken om de juiste vraag te zoeken. Klik hiervoor op het vergrootglas in de menubalk bovenaan deze pagina en vul een kernwoord in dat met uw vraag te maken heeft.

Fijnstofdetector installeren

Ik zie het netwerk AeroCount AirMonitor niet?

Controleer of het apparaat waarmee u de AeroCount fijnstofdetector wil installeren de Wi-Fi functie aan heeft staan, en of de vliegtuigstand (airplane mode) uitstaat. Is dit het geval, en ondervindt u alsnog problemen, dan kunt u in volgorde de volgende 3 stappen proberen:

  1. Reset de AeroCount fijnstofdetector door met een pen of ander puntig voorwerp ten minste 10 seconden lang de resetknop in te drukken, deze bevindt zich aan de onderzijde van de detector (zie ook de instructie pagina: Algemene beschrijving). Als dit het probleem niet oplost, zie 2.
  2. Ga naar uw opgeslagen netwerken en verwijder het Wi-Fi netwerk AeroCount AirMonitor indien u deze al eerder hebt opgeslagen. Voer daarna eventueel 1. opnieuw uit. Verhelpt dit het probleem niet (na het nogmaals uitvoeren van 1.), zie 3.
  3. Werkt u op een mobiel of tablet? Het kan soms helpen het op een laptop (of computer met Wi-Fi verbinding) te proberen
 

Er verschijnt geen inlog pop-up scherm?

Het kan soms enkele tientallen seconden duren voordat het pop-upscherm tevoorschijn komt. Mocht dit na zo'n 30 seconden nog niet gebeurd zijn dan heeft u deze functie mogelijk uitgezet in de instellingen van uw apparaat. Zolang u verbonden bent met het AeroCount Airmonitor netwerk kunt u altijd op de inlogpagina komen door een browser te openen en het volgende adres in te typen:  192.168.1.1

Er verschijnt alleen een error, maar geen pop-up scherm?

Soms duurt het even voordat het pop-upscherm geladen kan worden, vaak komt er dan een errorpagina omdat het te lang duurt. Als het verbinding maken wordt weergegeven in uw notificaties (of notifications), dan kunt u meestal de pagina verversen door daarop te klikken. Dit zou de pop-up vervolgens opnieuw moeten openen met de correcte pagina. Zolang u verbonden bent met het AeroCount Airmonitor netwerk kunt u ook handmatig naar de inlogpagina gaan door een browser te openen en het volgende adres in te typen:  192.168.1.1

Als het verversen van de pagina geen effect heeft is het mogelijk dat u andere instellingen aan heeft staan die dit blokkeren. Lukt het u niet om het probleem op te lossen, neem contact met onze klantenservice op via e-mailtelefoon of WhatsApp.

Ik weet niet of de detector is verbonden met het Wi-Fi netwerk?

De AeroCount fijnstofdetector is níét verbonden met de Wi-Fi als deze knippert in een '2-seconden uit, 1-seconde aan' patroon (zie meer informatie over de Status LED en knipperpatronen op de instructie pagina: Het apparaat gebruiken).

Het lukt niet om de detector te verbinden met het Wi-Fi netwerk?

Controleer of uw Wi-Fi wel aanstaat met behulp van een ander apparaat dat is aangesloten op uw Wi-Fi netwerk.

Controleer of u uw eigen Wi-Fi netwerk wachtwoord wel goed herinnert en hebt ingevuld bij het verbinden van de AeroCount fijnstofdetector met uw Wi-Fi netwerk. (Bijvoorbeeld door het netwerk te vergeten op uw computer/laptop/telefoon/tablet en deze opnieuw in te vullen.)

Het opnieuw opstarten van de modem kan dit probleem mogelijk verhelpen, ook hebben sommige mensen meer succes met een laptop in plaats van mobiele telefoon. Het opnieuw opstarten van uw modem kunt u zo doen (link naar bron):

  1. Koppel de stroomkabel en ethernetkabel los van de modem. Bij modems met een back-upbatterij moet je ook de batterij verwijderen.
  2. Wacht 2 tot 3 minuten tot de modem helemaal uit staat. Alle lampjes op de modem moeten uit zijn.
  3. Sluit de stroomkabel en ethernetkabel weer op de modem aan.
  4. Wacht tot het internetlampje brandt en check of internet naar behoren werkt.

Ik ben mijn token-woorden vergeten.

Als u de detector reset moet deze opnieuw worden verbonden met uw Wi-Fi netwerk. Hierbij krijgt u uw 5 tokenwoorden opnieuw te zien.

Ik heb mijn Wi-Fi wachtwoord verkeerd ingevuld.

U kunt de detector resetten door met een pen of ander puntig voorwerp ten minste 10 seconden lang de resetknop in te drukken, deze bevindt zich aan de onderzijde van de detector (zie Algemene beschrijving). Hierna kunt u de detector opnieuw instellen, inclusief het Wi-Fi wachtwoord.

Waarom brandt mijn status LED continu?

Gefeliciteerd! Uw detector is correct verbonden met uw Wi-Fi-netwerk en de AeroCount-server. U kunt deze functie niet uitschakelen. Als dit problemen veroorzaakt, neem dan contact met ons op.

Brandt uw Status-LED zonder te flikkeren, maar ziet u geen gegevens in het aangesloten (web)applicatie-account? Heeft u een unieke situatie die wij nog niet eerder zijn tegengekomen, neem dan contact met ons op.

Waarom knippert mijn Status LED?

De Status LED knippert als het apparaat aanstaat, maar het geen verbinding heeft met het internet (Wi-Fi).

Als het knipperpatroon 2 seconden uit en 1 seconden aan is, dan ligt het probleem binnen het detector-WiFi systeem. Bijvoorbeeld omdat het Wi-Fi wachtwoord niet goed is ingevuld.

Als het knipperpatroon 5 seconden uit en 1 of 5 seconden aan is, dan ligt het probleem bij de AeroCount server.

Voor meer informatie over de Status LED zie Het apparaat gebruiken.

Waarom staat mijn Status LED uit / geeft mijn Status LED geen licht?

Als de Status LED niet brandt dan is het apparaat niet verbonden met het lichtnet/elektriciteitsnetwerk. (Voor meer informatie over de Status LED zie Het apparaat gebruiken.) Controleer of de adapter werkt en of de stekker correct is aangesloten aan adapter en detector. Controleer ook of het stopcontact correct stroom levert.

Indien u problemen blijft ondervinden met het installeren van uw AeroCount fijnstofdetector of met het bestellen van onze producten, neem vooral contact met ons op!

 

FAQ questions are listed below, for installation click on them to view the corresponding answer.

For detailed English instructions to install your AeroCount PM, including associated FAQs: go to the instructions page.

General

Terms and conditions & privacy policy are at the bottom of every page.

Ordering products/Delivery

 • IDEAL
 • Failed payment? Contact our customer service, we will send a new payment link by email.
 • For in-stock products shipping time 2 working days.
 • Free shipping within the Netherlands with PostNL.
 • Track your order easy with your Track & Trace that has been sent to you by email on PostNL.
 • Nothing received After 4 working days after shipping? Contact our costumer service via email, telephone or Whatsapp.

You can also use the search function to find the right question. Click on the magnifying glass in the menu bar at the top of this page and enter a keyword related to your question.

Installing the AeroCount PM detector

I don't see the AeroCount AirMonitor network?

Check that the device which you use to install the AeroCount PM detector has Wi-Fi functionality turned on, and that flight mode (airplane mode) is turned off. If this is the case, and you still experience problems, you can try the following 3 steps, in order:

  1. Reset the AeroCount fine dust detector by pressing the reset button with a pen or other pointed object for at least 10 seconds, which is located on the bottom of the detector (see General description). If this does not solve the problem, see 2.
  2. Go to your saved networks and delete the Wi-Fi network AeroCount AirMonitor if you have saved it before. Then, if necessary, perform 1. again. If this does not solve the problem (after performing 1. again), see 3.
  3. Are you working on a mobile or tablet? Sometimes, it can help to install the device on a laptop (or computer with a Wi-Fi connection).

The log-in pop-up screen does not appear?

It can take some time for the pop-up screen to appear. If this has not happened after 30 seconds, you may have turned this function off in the settings of your device. As long as you are connected to the AeroCount Airmonitor network you can always access the login page by opening a browser and typing in the following address: 192.168.1.1

Only an error appears, but no pop-up screen?

It can take a while before the pop-up screen is loaded, sometimes causing an error page to appear. If the connection attempt is displayed in your notifications, you can usually refresh the page by clicking on it. This should then reopen the popup with the correct page. As long as you are connected to the AeroCount Airmonitor network, you can also manually access the login page by opening a browser and typing the following address: 192.168.1.1

I don't know if the detector is connected to the Wi-Fi network?

The AeroCount PM detector is not connected to the Wi-Fi if it is flashing in a '2-second off, 1-second on' pattern (see more information about the Status LED and flashing patterns under Using the device).

I can't connect the detector to the Wi-Fi network?

Make sure your Wi-Fi is working properly by using another device connected to your Wi-Fi network.

Check whether you have correctly remembered and entered your own Wi-Fi network password when connecting the AeroCount particulate matter detector to your Wi-Fi network. (For example, by forgetting the network on your computer/laptop/phone/tablet and reconnecting to your Wi-Fi network.)

Restarting the modem may fix this problem as well. Additionally, some people have more success by using a laptop rather than a mobile phone. Follow the next steps to restart your modem (source):

  1. Unplug the power and Ethernet cables from the modem. Some modems have backup batteries that need to be removed too.
  2. Wait 2-3 minutes for the modem to fully power off. All the lights on the modem should be off.
  3. Reconnect the power and Ethernet cables to the modem.
  4. Wait for the Internet light to turn solid, then check if the internet is working properly.

I forgot my token words.

Resetting the detector, requires it to be reconnected to your Wi-Fi network. The 5 token words belonging to your device will be shown during the reconnection process.

I entered my Wi-Fi password incorrectly.

Resetting the detector discards old settings and requires going through step 5 again (connecting to the Wi-Fi network), the Wi-Fi password will then need to be resubmitted. You can reset the detector by pressing the reset button with a pen or other pointed object for at least 10 seconds. The reset button is located on the bottom of the detector (see General description).

Why is my status LED always on?

Congratulations! Your detector is correctly connected to your Wi-Fi network and the AeroCount server. You cannot disable this function. If this causes problems, please contact us.

Is your Status LED lit without flickering, but you do not see any data in the connected (web) application account? You have a unique situation that we have not encountered before, please contact us.

Why is my Status LED blinking?

The Status LED blinks when the device is on, but not connected to the internet (Wi-Fi).

If the flashing pattern is off for 2 seconds and on for 1 second, then the problem is within the detector – Wi-Fi system. For example, because the Wi-Fi password has not been entered correctly.

If the blink pattern is off for 5 seconds and on for 1 or 5 seconds, the problem is with the AeroCount server.

For more information about the Status LED see Using the device.

Why is my Status LED off / Why does my Status LED not light up?

If the Status LED is not on (or blinking), the device is not connected to the electricity grid. (For more information about the Status LED, see Using the device.) Check that the adapter works and that the plug is connected correctly to the adapter and detector. Also, check that the power-socket is working. If this doesn't solve your problem, please contact us.

This FAQ is a work in progress, if problems persist with setting up your AeroCount PM detector or with ordering our products, please contact us here.

Shopping Cart