FAQ

Deze pagina geeft een overzicht van alle 'Veelgestelde Vragen'.
This page provides an overview of all 'Frequently Asked Questions'.

De vragen zijn onderstaand opgesomd. De antwoorden op de vragen kunt u bekijken door op de vraag te klikken.

Voor uitgebreide Nederlandse instructies om je AeroCount fijnstofdetector te installeren, inclusief bijbehorende veelgestelde vragen: ga naar de instructie pagina.

Algemeen

Bestellen

Betaling

Verzending

Fijnstofdetector installeren

Het netwerk selecteren

Met het netwerk verbinden

Status LED

U kunt ook de zoekfunctie gebruiken om de juiste vraag te zoeken. Klik hiervoor op het vergrootglas in de menubalk bovenaan deze pagina en vul een kernwoord in dat met uw vraag te maken heeft.

Algemeen

"Waar kan ik de algemene voorwaarden vinden?"

U kunt de algemene voorwaarden van AeroCount vinden onderaan iedere pagina van deze website of via deze link.

"Waar kan ik het privacybeleid vinden?"

U kunt het privacybeleid van AeroCount vinden onderaan iedere pagina van deze website of via deze link.

Bestellen

Betaling

"Met welke betalingsmiddelen kan ik betalen?"

U kunt momenteel in de webshop van AeroCount alleen betalen met iDeal.

"Mijn betaling is mislukt. Hoe los ik dat op?"

Bij een mislukte betaling kunt u contact opnemen met onze klantenservice via e-mail, telefoon of WhatsApp. De klantenservice zal vervolgens een nieuwe betalingslink per e-mail toesturen.

Verzending

"Hoe snel wordt mijn bestelling geleverd?"

Bij voorradige producten streeft AeroCount naar een verzending binnen 2 werkdagen.

"Hoeveel kost de verzending van mijn bestelling?"

Alle bestellingen bij AeroCount worden binnen Nederland gratis verstuurd.

"Met welke bezorgdienst wordt mijn bestelling verstuurd?"

Alle bestellingen van AeroCount worden binnen Nederland standaard verstuurd met PostNL.

"Hoe kan ik mijn bestelling traceren?"

U kunt uw bestelling traceren op de website van PostNL met behulp van het Track & Trace code dat per e-mail naar u is verzonden, na bevestiging van verzending. Klik hier om uw bestelling te traceren. 

"Ik heb mijn bestelling niet ontvangen. Wat kan ik nu doen?"

Indien uw bestelling na 4 werkdagen na verzending nog niet door u is ontvangen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via e-mail, telefoon of WhatsApp.

Fijnstofdetector installeren

Het netwerk selecteren

"Waarom zie ik het netwerk AeroCount AirMonitor niet?"

Controleer of het apparaat waarmee u de AeroCount fijnstofdetector wil installeren de Wi-Fi functie aan heeft staan, en of de vliegtuigstand (airplane mode) uitstaat. Is dit het geval, en ondervindt u alsnog problemen, dan kunt u in volgorde de volgende 3 stappen proberen:

  1. Reset de AeroCount fijnstofdetector door met een pen of ander puntig voorwerp ten minste 10 seconden lang de resetknop in te drukken, deze bevindt zich aan de onderzijde van de detector (zie ook de instructie pagina: Algemene beschrijving). Als dit het probleem niet oplost, zie 2.
  2. Ga naar uw opgeslagen netwerken en verwijder het Wi-Fi netwerk AeroCount AirMonitor indien u deze al eerder hebt opgeslagen. Voer daarna eventueel 1. opnieuw uit. Verhelpt dit het probleem niet (na het nogmaals uitvoeren van 1.), zie 3.
  3. Werkt u op een mobiel of tablet? Het kan soms helpen het op een laptop (of computer met Wi-Fi verbinding) te proberen

Met het netwerk verbinden

"Waarom verschijnt er geen inlog pop-upscherm?"

Het kan soms enkele tientallen seconden duren voordat het pop-upscherm tevoorschijn komt. Mocht dit na zo'n 30 seconden nog niet gebeurd zijn dan heeft u deze functie mogelijk uitgezet in de instellingen van uw apparaat. Zolang u verbonden bent met het AeroCount Airmonitor netwerk kunt u altijd op de inlogpagina komen door een browser te openen en het volgende adres in te typen:  192.168.1.1

"Waarom verschijnt er alleen een error, maar geen pop-upscherm?"

Soms duurt het even voordat het pop-upscherm geladen kan worden, vaak komt er dan een errorpagina omdat het te lang duurt. Als het verbinding maken wordt weergegeven in uw notificaties (of notifications), dan kunt u meestal de pagina verversen door daarop te klikken. Dit zou de pop-up vervolgens opnieuw moeten openen met de correcte pagina. Zolang u verbonden bent met het AeroCount Airmonitor netwerk kunt u ook handmatig naar de inlogpagina gaan door een browser te openen en het volgende adres in te typen:  192.168.1.1

Als het verversen van de pagina geen effect heeft is het mogelijk dat u andere instellingen aan heeft staan die dit blokkeren. Lukt het u niet om het probleem op te lossen, neem contact met onze klantenservice op via e-mail, telefoon of WhatsApp.

"Is de detector verbonden met het Wi-Fi netwerk?"

De AeroCount fijnstofdetector is níét verbonden met de Wi-Fi als deze knippert in een '2-seconden uit, 1-seconde aan' patroon (zie meer informatie over de Status LED en knipperpatronen op de instructie pagina: Het apparaat gebruiken).

"Waarom kan ik de detector niet verbinden met het Wi-Fi netwerk?"

Controleer of uw Wi-Fi wel aanstaat met behulp van een ander apparaat dat is aangesloten op uw Wi-Fi netwerk.

Controleer of u uw eigen Wi-Fi netwerk wachtwoord wel goed herinnert en hebt ingevuld bij het verbinden van de AeroCount fijnstofdetector met uw Wi-Fi netwerk. (Bijvoorbeeld door het netwerk te vergeten op uw computer/laptop/telefoon/tablet en deze opnieuw in te vullen.)

Het opnieuw opstarten van de modem kan dit probleem mogelijk verhelpen, ook hebben sommige mensen meer succes met een laptop in plaats van mobiele telefoon. Het opnieuw opstarten van uw modem kunt u zo doen (link naar bron):

  1. Koppel de stroomkabel en ethernetkabel los van de modem. Bij modems met een back-upbatterij moet je ook de batterij verwijderen.
  2. Wacht 2 tot 3 minuten tot de modem helemaal uit staat. Alle lampjes op de modem moeten uit zijn.
  3. Sluit de stroomkabel en ethernetkabel weer op de modem aan.
  4. Wacht tot het internetlampje brandt en check of internet naar behoren werkt.

"Wat zijn mijn tokenwoorden? / ik ben mijn tokenwoorden vergeten"

Als u de detector reset moet deze opnieuw worden verbonden met uw Wi-Fi netwerk. Hierbij krijgt u uw 5 tokenwoorden opnieuw te zien.

"Wat moet ik doen als ik mijn Wi-Fi wachtwoord verkeerd heb ingevuld?"

U kunt de detector resetten door met een pen of ander puntig voorwerp ten minste 10 seconden lang de resetknop in te drukken, deze bevindt zich aan de onderzijde van de detector (zie Algemene beschrijving). Hierna kunt u de detector opnieuw instellen, inclusief het Wi-Fi wachtwoord.

Status LED

"Waarom brandt mijn status LED continu?"

Gefeliciteerd! Uw detector is correct aangesloten op uw Wi-Fi netwerk en de AeroCount server. U kunt dit tot op heden niet uitzetten. Als dit voor problemen zorgt, dan kunt u hier contact met ons opnemen.

Brandt uw Status LED continu, maar ziet u geen data in de verbonden (web)applicatie-account? U heeft een unieke situatie die wij nog niet eerder zijn tegengekomen, neemt u alstublieft contact met ons op.

"Waarom knippert mijn Status LED?"

De Status LED knippert als het apparaat aanstaat, maar het geen verbinding heeft met het internet (Wi-Fi).

Als het knipperpatroon 2 seconden uit en 1 seconden aan is, dan ligt het probleem binnen het detector-WiFi systeem. Bijvoorbeeld omdat het Wi-Fi wachtwoord niet goed is ingevuld.

Als het knipperpatroon 5 seconden uit en 1 of 5 seconden aan is, dan ligt het probleem bij de AeroCount server.

Voor meer informatie over de Status LED zie Het apparaat gebruiken.

"Waarom staat mijn Status LED uit / geeft mijn Status LED geen licht?"

Als de Status LED niet brandt dan is het apparaat niet verbonden met het lichtnet/elektriciteitsnetwerk. (Voor meer informatie over de Status LED zie Het apparaat gebruiken.) Controleer of de adapter werkt en of de stekker correct is aangesloten aan adapter en detector. Controleer ook of het stopcontact correct stroom levert.

Indien u problemen blijft ondervinden met het installeren van uw AeroCount fijnstofdetector of met het bestellen van onze producten, neem vooral contact met ons op!

 

General

"Where can I find the terms and conditions"

You can find the terms and conditions of AeroCount at the bottom of every page of this website, or, via this link.

"Where can I find the privacy policy?"

You can find the privacy policy of AeroCount at the bottom of every page of this website, or, via this link.

Ordering products

Ordering products

"Which payment methods can I use to order AeroCount products?"

Currently, you can only pay with iDeal in the AeroCount webshop.

"My payment has failed. How do I solve this?"

In the event of a failed payment, you can contact our customer service via email, telephone or WhatsApp. Customer service will then send a new payment link by email.

Shipping

"When will my order be delivered?"

For in-stock products, AeroCount aims to ship within 2 working days.

"What are the shipping costs?"

All orders at AeroCount are shipped free of charge within the Netherlands.

"Which delivery service will ship my order?"

All AeroCount orders within the Netherlands  are shipped with PostNL.

"How can I track my order"

You can track your order on the PostNL website using the Track & Trace code that has been sent to you by email, after confirmation of shipmentClick here to track your order.

"I have not received my order. What can i do now?"

If you have not received your order 4 working days after shipment, you can contact our customer service via email, telephone or WhatsApp.

Installing the AeroCount PM detector

Network selection

"I don't see the AeroCount AirMonitor network?"

Check that the device which you use to install the AeroCount PM detector has Wi-Fi functionality turned on, and that flight mode (airplane mode) is turned off. If this is the case, and you still experience problems, you can try the following 3 steps, in order:

  1. Reset the AeroCount fine dust detector by pressing the reset button with a pen or other pointed object for at least 10 seconds, which is located on the bottom of the detector (see General description). If this does not solve the problem, see 2.
  2. Go to your saved networks and delete the Wi-Fi network AeroCount AirMonitor if you have saved it before. Then, if necessary, perform 1. again. If this does not solve the problem (after performing 1. again), see 3.
  3. Are you working on a mobile or tablet? Sometimes, it can help to install the device on a laptop (or computer with a Wi-Fi connection).

Network connection

"The log-in pop-up screen does not appear?"

It can take some time for the pop-up screen to appear. If this has not happened after 30 seconds, you may have turned this function off in the settings of your device. As long as you are connected to the AeroCount Airmonitor network you can always access the login page by opening a browser and typing in the following address: 192.168.1.1

"Only an error appears, but no pop-up screen?"

It can take a while before the pop-up screen is loaded, sometimes causing an error page to appear. If the connection attempt is displayed in your notifications, you can usually refresh the page by clicking on it. This should then reopen the popup with the correct page. As long as you are connected to the AeroCount Airmonitor network, you can also manually access the login page by opening a browser and typing the following address: 192.168.1.1

"I don't know if the detector is connected to my Wi-Fi network?"

The AeroCount PM detector is not connected to the Wi-Fi if it is flashing in a '2-second off, 1-second on' pattern (see more information about the Status LED and flashing patterns under Using the device).

"I can't connect the detector to my Wi-Fi network?"

Make sure your Wi-Fi is working properly by using another device connected to your Wi-Fi network.

Check whether you have correctly remembered and entered your own Wi-Fi network password when connecting the AeroCount particulate matter detector to your Wi-Fi network. (For example, by forgetting the network on your computer/laptop/phone/tablet and reconnecting to your Wi-Fi network.)

Restarting the modem may fix this problem as well. Additionally, some people have more success by using a laptop rather than a mobile phone. Follow the next steps to restart your modem (source):

  1. Unplug the power and Ethernet cables from the modem. Some modems have backup batteries that need to be removed too.
  2. Wait 2-3 minutes for the modem to fully power off. All the lights on the modem should be off.
  3. Reconnect the power and Ethernet cables to the modem.
  4. Wait for the Internet light to turn solid, then check if the internet is working properly.

"I forgot my token words."

Resetting the detector, requires it to be reconnected to your Wi-Fi network. The 5 token words belonging to your device will be shown during the reconnection process.

"I entered my Wi-Fi password incorrectly."

Resetting the detector discards old settings and requires going through step 5 again (connecting to the Wi-Fi network), the Wi-Fi password will then need to be resubmitted. You can reset the detector by pressing the reset button with a pen or other pointed object for at least 10 seconds. The reset button is located on the bottom of the detector (see General description).

Status LED

"Why is my status LED always on?"

Congratulations! Your detector is correctly connected to your Wi-Fi network and the AeroCount server. You cannot disable this function. If this causes problems, please contact us.

Is your Status LED lit without flickering, but you do not see any data in the connected (web) application account? You have a unique situation that we have not encountered before, please contact us.

"Why is my Status LED blinking?"

The Status LED blinks when the device is on, but not connected to the internet (Wi-Fi).

If the flashing pattern is off for 2 seconds and on for 1 second, then the problem is within the detector – Wi-Fi system. For example, because the Wi-Fi password has not been entered correctly.

If the blink pattern is off for 5 seconds and on for 1 or 5 seconds, the problem is with the AeroCount server.

For more information about the Status LED see Using the device.

"Why is my Status LED off / Why is my Status LED not lit up?"

If the Status LED is not on (or blinking), the device is not connected to the electricity grid. (For more information about the Status LED, see Using the device.) Check that the adapter works and that the plug is connected correctly to the adapter and detector. Also, check that the power-socket is working. If this doesn't solve your problem, please contact us.

This FAQ is a work in progress, if problems persist with setting up your AeroCount PM detector or with ordering our products, please contact us here.

Shopping Cart