CO2-meter in elk klaslokaal en ventilatiehulplijn voor scholen

Bron: Algemeen Dagblad

Elk klaslokaal krijgt een CO2-meter om te controleren of leerlingen en docenten genoeg gezonde lucht inademen. Ook komt er een hulplijn voor scholen, een spoeddienst van experts die helpen om de ventilatie op orde te maken, en de algehele luchtkwaliteit te bevorderen.

Dat hebben minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs), de PO-Raad, VO-raad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) met elkaar afgesproken. Minister Wiersma: “Leraren en leerlingen hebben recht op gezonde lucht in de klas. Zeker in deze coronatijd moeten we er alles aan doen om de scholen verantwoord open te houden. Schoolbesturen en gemeenten werken hard aan betere ventilatie. Maar we zien nog te veel scholen waar het nog niet goed is en dat moet gewoon snel beter.”

Het ministerie stelt 17 miljoen euro beschikbaar voor de aanschaf van CO2-meters. Ook besturen die de meters eerder hebben gekocht, krijgen de aankoop op deze manier alsnog vergoed. Scholen, leraren en gemeenten die hulp en advies nodig hebben, kunnen terecht op telefoonnummer 0800-0224402 en de website ventilatiehulp.nl. Hier kunnen scholen direct geholpen worden met acute vragen en praktische tips krijgen.

De betrokken partijen benadrukken dat deze afspraken niet ineens álle problemen met ventilatie oplossen. “Maar de situatie wordt op korte termijn wél verbeterd. Uit onderzoek blijkt dat er meer moet gebeuren om verouderde schoolgebouwen te verbeteren en te verduurzamen.” Het ministerie van Onderwijs, gemeentekoepel VNG, de PO-Raad en de VO-raad gaan hierover verder in gesprek.

Subsidie aanvraag
Een gemeente kan nu al voor een plaatselijke school subsidie aanvragen om de ventilatie te verbeteren. Dit kan tot en met 30 april. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten. Zo’n 30 procent van de aanvraag wordt gesubsidieerd door het Rijk en de rest moet worden betaald uit financiële middelen die de gemeenten en schoolbesturen al krijgen om te voorzien in huisvesting die aan de normen voldoet.

Het kabinet heeft 360 miljoen euro opzijgezet voor de verbetering van het binnenklimaat in scholen. Hiervan is nu bijna 200 miljoen beschikbaar. De overige 160 miljoen is gereserveerd voor dit en volgend jaar. 

Het geld is geen overbodige luxe: volgens de nieuwste cijfers, van afgelopen augustus, blijkt dat ruim een kwart  (27,6 procent) van de schoolgebouwen niet voldoet aan de bestaande normen voor gezonde lucht in de klas. In het primair onderwijs is de ventilatieproblematiek het grootst voor de gebouwen uit de jaren 1946-1978. In het voortgezet onderwijs geldt dit voor de gebouwen uit de jaren 1978-1992.

Reacties
“We hebben ook afgesproken te gaan kijken naar het grotere huisvestingsvraagstuk op de langere termijn”, bevestigt voorzitter Henk Hagoort van de VO-raad (voortgezet onderwijs). “Gemiddeld wordt een schoolgebouw nu pas na 69 jaar vervangen. Dus er is geld nodig om de achterstanden in te halen, naar verwachting vele honderden miljoenen per jaar.” 

Dat geld is er nog niet. Hagoort: “Maar we zijn blij dat de minister het thema op de agenda heeft gezet, het is werk in uitvoering. Nu worden eerst de acute problemen opgelost. Maar goede gebouwen voldoen niet alleen op het gebied van CO2, maar ook qua geluid, licht en fijnstof. Daarnaast worden er hogere eisen dan vroeger gesteld aan huisvesting vanwege onderwijsvernieuwing en toegankelijkheid, maar ook in verband met duurzaamheid.”

Voorzitter Freddy Weima van de PO-Raad (primair onderwijs) constateert dat de uitvoering van de wens om de onderwijshuisvesting te verbeteren, een beetje vast dreigde te lopen. “Hoe dat kwam? Het ging om een gedeelde verantwoordelijkheid en precieze afspraken ontbraken. Die liggen er nu op het gebied van ventilatie, dat is een eerste stap. Er is al jaren te weinig geld om aftandse gebouwen te vervangen of verbeteren. Niet vanuit het Rijk, maar ook gemeenten en schoolbesturen hadden vaak geen middelen voor bijvoorbeeld een nieuw ventilatiesysteem. Nu wordt er financieel maatwerk mogelijk als partijen er lokaal niet uitkomen. We hopen op een doorbraak op veel plekken.”

Onvoldoende
De CO2-melders zijn gewenst, maar daarmee is het probleem nog niet opgelost, benadrukken onder meer de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en CNV Onderwijs. ,,De melders geven aan dat er geventileerd moet worden, maar juist die ventilatie is voor scholen een probleem’’, aldus een woordvoerder van de AVS. De vereniging vraagt samen met andere organisaties al een tijd aandacht voor de luchtkwaliteit op scholen. Nog steeds is bij ongeveer de helft van de scholen de ventilatie niet op orde, meldde de AVS vorige maand. ,,Als we willen dat onze leerlingen en leraren in een gezond klimaat werken, dan moet hier snel actie op worden ondernomen.’’

Photo by Max Fischer from Pexels

Shopping Cart